0917 435 606

Po - Pia: 7:30 - 16:00

Obchodné podmienky

Reklamačný protokol

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

pre nákup v Tovaru v internetovom obchode

 

I.            Úvodné ustanovenia

 

1.    Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti súvisiace s nákupom Tovaru v internetovom obchode umiestnenom na internetovej stránke www.autotechnik.sk resp. www.mmdiely.sk (ďalej aj „E-shop“) a sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim (prevádzkovateľom internetového obchodu) a Kupujúcim (ďalej len „VOP“). Uskutočnením Objednávky Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí.

 

2.    Tieto VOP sú prístupné v E-shope v sekcii „Obchodné podmienky“ a sú platné a účinné odo dňa zverejnenia.

 

II.          Vymedzenie pojmov

 

Pojmy uvedené s veľkým písmenom, budú mať v týchto VOP nižšie uvedený význam:

 

Predávajúci znamená spoločnosť M&M Autotechnik,  s.r.o., so sídlom Lazovná 54, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 806 094, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.:  16581, tel. č.: +421917435606, e-mail: info@autotechnik.sk .

 

E-shop znamená internetový obchod Predávajúceho, ktorý je umiestnený na internetovej stránke www.autotechnik.sk resp. www.mmdiely.sk.

 

Reklamačný poriadok znamená Reklamačný poriadok pre nákup Tovaru v internetovom obchode vydaný Predávajúcim za účelom informovania Kupujúceho o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť  a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok je umiestnený v E-shope v sekcii „Obchodné podmienky“.

 

Tovar znamená každú hnuteľnú vec umiestnenú na E-shope, ktorú Predávajúci ponúka k predaju prostredníctvom E-shopu.

 

Kúpna cena znamená kúpnu cenu za Tovar. Kúpna cena je uvedená s DPH. Kúpna cena nezahŕňa prípadné náklady na dodanie Tovaru Kupujúcemu.

 

Kupujúci znamená každú fyzickú osobu plne spôsobilú na právne úkony alebo právnickú osobu, od ktorej Predávajúci obdrží riadne vyplnenú Objednávku v súlade s týmito VOP na Tovar.

 

Spotrebiteľ znamená každú fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy na strane Kupujúceho nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 

Objednávka znamená Kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár Predávajúcemu spôsobom uvedeným v článku III týchto VOP. Objednávka obsahuje informácie o objednávanom Tovare a o Kupujúcom. Objednávka sa pre účely uzavretia Kúpnej zmluvy považuje za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy a tam, kde sa v týchto VOP hovorí o Objednávke, hovorí sa aj o návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy.

 

Kúpna zmluva znamená kúpnu zmluvu uzavretú medzi Predávajúcim a Kupujúcim, na základe ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu objednaný Tovar  do miesta určenia a Kupujúci sa zaväzuje prevziať Tovar a zaplatiť Predávajúcemu za objednaný Tovar Kúpnu cenu a cenu za prepravu. Neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy sú tieto VOP.

 

Spotrebiteľská zmluva znamená každú Kúpnu zmluvu alebo inú zmluvu bez ohľadu na jej právnu formu, ktorú uzatvára Predávajúci so Spotrebiteľom.

 

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

 

Zákon o ochrane osobných údajov  znamená zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

 

III.         

Objednávanie Tovaru a postup pri uzatváraní Kúpnej zmluvy

 

1.    Tovar v E-shope je riadne označený názvom a spravidla vyobrazený spoločne so slovným popisom obsahujúcim údaje o účele použitia Tovaru a ďalších vlastnostiach Tovaru. V prípade, ak je Tovar vyrábaný v rôznych veľkostiach a farbách, má Kupujúci možnosť si vybrať požadovanú veľkosť a farbu Tovaru pred tým, ako vloží vybraný Tovar do nákupného košíka, resp. pred tým ako uskutoční Objednávku.

 

2.    Akonáhle si Kupujúci vyberie Tovar, vrátane jeho farby, veľkosti a ďalších parametrov, ak sú tieto položky voliteľné, umiestni Tovar do  nákupného košíka tak, že klikne na ikonu „pridať do košíka“. Takto sa Tovar prenesie do nákupného košíka a následne sa Kupujúcemu zobrazí po kliknutí na ikonu „nákupný košík“, ktorá je umiestnená v pravom hornom rohu E-shopu.

 

3.    Pre uskutočnenie Objednávky sa  Kupujúci registruje za účelom vytvorenia užívateľského účtu, resp. sa prihlási do svojho užívateľského účtu vytvoreného pri predchádzajúcej registrácií. Registračný/prihlasovací formulár sa Kupujúcemu zobrazí po kliknutí na odkaz „Registrácia resp. Prihlásenie“, ktorá je umiestnená v ľavom hornom rohu E-shopu. Registrácia umožňuje Kupujúcemu okrem iného prehliadať históriu Objednávok, aktuálny stav spracovávania Objednávky a v nadväznosti na vytvorenie užívateľského účtu tiež zjednodušené uskutočňovanie ďalších Objednávok (systém si automaticky zapamätá údaje o Kupujúcom a doručovacie údaje). Objednávku je možné vykonať aj bez predošlej registrácie resp. prihlásenia.

 

4.    V rámci procesu objednávania Tovaru má Kupujúci možnosť sa vracať k jednotlivým krokom za účelom uskutočnenia kontroly a prípadných zmien v Objednávke.

 

5.    Následne si Kupujúci vyberie spôsob platby za objednaný Tovar (článok V VOP), spôsob dopravy objednaného Tovaru (článok VI VOP) a doplní svoje údaje potrebné pre vystavenie faktúry za objednaný Tovar. Vzhľadom na skutočnosť, že tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, má Kupujúci právo sa pred uskutočnením Objednávky oboznámiť s ich znením kliknutím na odkaz „Obchodné podmienky“ a zároveň je Kupujúci povinný potvrdiť, že s nimi súhlasí.

 

 

6.    Objednávka sa stáva pre Kupujúceho záväznou jej vyplnením a odoslaním v súlade s týmto článkom Predávajúcemu. Pre odoslanie Objednávky Predávajúcemu je potrebné aby Kupujúci po uskutočnení krokov uvedených v tomto článku klikol na ikonu „objednávka tovaru s povinnosťou platby“. Do tejto doby má Kupujúci možnosť Objednávku zrušiť tak, že preruší uskutočňovanie jednotlivých vyššie uvedených krokov vedúcich k objednaniu Tovaru a opustí E-shop.

 

7.  Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia potvrdenia Predávajúceho o prijatí Objednávky na e-mailovú adresu Kupujúceho, ktorá je uvedená v užívateľskom účte Kupujúceho, alebo ktorú zadal do objednávkového formuláru. Potvrdenie Objednávky obsahuje číslo Objednávky, zhrnutie údajov uzavretej Kúpnej zmluvy.

 

8.    Predávajúci je oprávnený kontaktovať Kupujúceho aj telefonicky na telefónne číslo uvedené v užívateľskom účte Kujúceho v záležitostiach týkajúcich sa alebo súvisiacich s Objednávkou a/alebo s Kúpnou zmluvou.

 

9.    Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. V prípade ak tomu nebránia okolnosti na strane Predávajúceho alebo na strane Kupujúceho, je možné uzatvoriť Kúpnu zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom jazyku.

 

10.  Kúpna zmluva sa uzatvára prostredníctvom E-shopu, teda s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie. Náklady na prostriedky diaľkovej komunikácie (internetové a telefonické pripojenie) sa nelíšia od sadzby podľa podmienok poskytovateľa internetového alebo telefonického pripojenia a Predávajúci si v tejto súvislosti neúčtuje žiadne ďalšie poplatky.

 

11.  Objednávka, ktorá bola potvrdená Predávajúcim je archivovaná Predávajúcim za účelom jej splnenia ako aj za účelom ďalšej evidencie a je Kupujúcemu prístupná po prihlásení sa do užívateľského účtu, ak sa zaregistroval.

 

12.  Ponuka Tovaru a jej zmena sú účinné momentom ich zverejnenia na Eshope. Na Kúpne zmluvy uzavreté pred zverejnením zmeny ponuky Tovaru sa táto zmena nevzťahuje.

 

IV.          

Kúpna cena

 

1.    Kúpna cena je uvedená v E-shope pri Tovare v čase uskutočnenia Objednávky, v Objednávke a v potvrdení Objednávky. Takáto Kúpna cena nebude po potvrdení Objednávky Predávajúcim zmenená, a to ani v prípade, že zo strany Predávajúceho dôjde následne k úprave Kúpnej ceny, resp. ani v prípade ak bude prebiehať reklamná zľavová akcia.

2.    Predávajúci si vyhradzuje právo meniť Kúpnu cenu Tovaru a uskutočňovať reklamné zľavové akcie na Tovar, a to v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Na Kúpne zmluvy uzavreté pred zverejnením zmeny Kúpnej ceny sa táto zmena nevzťahuje.

 

V.            

Platobné podmienky

 

1.    Platba Kúpnej ceny sa uskutočňuje v mene EUR.

 

2.    Kupujúci si môže vybrať v procese uskutočňovania Objednávky z nasledujúcich spôsobov zaplatenia Kúpnej ceny:

-      na dobierku pri prevzatí objednaného Tovaru od kuriéra;

-      platbou vopred bezhotovostným prevodom cez platobnú bránu na bankový účet Predávajúceho a to prostredníctvom internet bankingu alebo platobnou kartou;

-      platbou vopred bezhotovostným prevodom cez internet banking bez využitia platobnej brány

-      úhradou časti Kúpnej ceny formou zálohovej platby

 

3.    Pri bezhotovostnom spôsobe zaplatenia Kúpnej ceny prostredníctvom platobnej brány, tzn. internet bankingom alebo platobnou kartou bude Kupujúci po uskutočnení Objednávky presmerovaný na webové stránky poskytovateľov týchto služieb, kde uskutoční platbu Kúpnej ceny.

 

4.    Zvolený spôsob zaplatenia Kúpnej ceny je po uskutočnení Objednávky možné meniť iba so súhlasom Predávajúceho.

 

 

5.      Uskutočnením Objednávky Kupujúci súhlasí s tým, že faktúra za objednaný a zakúpený Tovar mu bude zo strany Predávajúceho poskytnutá výhradne v papierovej podobe (elektronická faktúra) spolu so zakúpeným Tovarom.

 

VI.          

Dodacie podmienky

 

1.    Tovar je Predávajúcim dodávaný  na území Slovenskej republiky resp. do iného členského štátu Európskej Únie.

 

2.    Pri uskutočňovaní Objednávky si Kupujúci môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov dodania objednaného Tovaru:

-      dodanie kuriérom na adresu uvedenú v Objednávke;

-      osobný odber v sídle  Predávajúceho.

 

3.    V prípade ak si Kupujúci zvolil spôsob platby za objednaný Tovar na dobierku a Predávajúci disponuje objednaným Tovarom na sklade, odošle Kupujúcemu objednaný Tovar najneskôr nasledujúci pracovný deň. V prípade, že objednaný Tovar nie je na sklade Predávajúci Kupujúceho informuje o termíne na dodanie tovaru priamo v E-shope alebo osobitným mailom zaslaným na adresu Kupujúceho.

 

4.    V prípade ak si Kupujúci zvolil spôsob platby za objednaný Tovar platbou vopred bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho a Predávajúci disponuje objednaným Tovarom na sklade, odošle Kupujúcemu objednaný Tovar najneskôr nasledujúci pracovný deň  po  pripísaní Kúpnej ceny na účet Predávajúceho. V prípade, že objednaný Tovar nie je na sklade Predávajúci Kupujúceho informuje o termíne na dodanie tovaru priamo v E-shope alebo osobitným mailom zaslaným na adresu Kupujúceho.

 

5.    Náklady na dodanie Tovaru:

-      Osobný odber v sídle Predávajúceho  0,00 EUR s DPH;

-      Dodanie kuriérskou spoločnosťou alebo poštou podľa aktuálneho cenníka zverejneného v objednávkovom formulári

-      Poplatok za platbu kartou, platobnou bránou a dobierkou 1,00 EUR s DPH.

 

6.    Nebezpečenstvo náhodného poškodenia objednaného Tovaru prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho, keď Predávajúci umožní Kupujúcemu nakladať s objednaným Tovarom, resp. odovzdaním objednaného Tovaru na prepravu do miesta dodania Tovaru osobe poverenej jeho dodaním Kupujúcemu.

 

VII.        

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy a zrušenie Kúpnej zmluvy dohodou

 

1.    Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, že sa objednaný Tovar už nevyrába alebo nedodáva a v prípade zjavnej chyby v Kúpnej cene uvedenej pre Tovar na E-shope (t.j. Kúpna cena zjavne iná ako obvyklá cena obdobného tovaru).

 

2.    V prípade ak si Kupujúci zvolil spôsob platby Kúpnej ceny za objednaný Tovar na dobierku, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy ak si Kupujúci neprevezme objednaný Tovar riadne a včas alebo ak sa objednaný Tovar vráti späť Predávajúcemu po neúspešnom pokuse o jeho dodanie Kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený požadovať od Kupujúceho náhradu nákladov na prepravu, ktoré mu vznikli v súvislosti s neúspešným dodaním objednaného Tovaru, vrátane nákladov na balné objednaného Tovaru.

 

3.    V prípade ak si Kupujúci zvolil spôsob úhrady Kúpnej ceny bezhotovostne prostredníctvom platobnej brány, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak neobdrží od Kupujúceho úhradu Kúpnej ceny za objednaný Tovar do jedného dňa odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy.

 

4.    Za platné odstúpenie Predávajúceho od Kúpnej zmluvy sa považuje odoslanie písomného oznámenia o odstúpení Kupujúcemu formou e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú v užívateľskom účte Kupujúceho.

 

5.    Kupujúci je oprávnený bezplatne a bez udania dôvodu zrušiť Objednávku do 15 minút od okamžiku uzavretia Kúpnej zmluvy, a to zaslaním mailu na adresu info@autotechnik.sk alebo telefonicky. 

 

6.    Od okamihu uzavretia Kúpnej zmluvy až do okamihu odoslania objednaného Tovaru zo strany Predávajúceho Kupujúcemu je Kupujúci oprávnený požiadať Predávajúceho o zrušenie Kúpnej zmluvy spôsobom uvedeným v bode 5 tohto článku.Okrem prípadu, že sa jednalo o kúpnu zmluvu a originálne náhradné diely a doplnky, pri ktorých bolo na internetovej stránke E-shop vyslovene uvedené „Tovar na individuálnu objednávku“ resp. Kupujúci bol na uvedenú skutočnosť upozornený mailom ešte pred objednaním tovaru a túto akceptoval. Predávajúci odošle svoje písomné stanovisko k žiadosti Kupujúceho formou e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke Kupujúceho. Ku zrušeniu Kúpnej zmluvy dôjde dohodou zmluvných strán v okamžiku, keď Kupujúci obdrží od Predávajúceho akceptáciu návrhu na zrušenie Kúpnej zmluvy. Do času kým Predávajúci odošle Kupujúcemu svoje vyjadrenie k návrhu Kupujúceho na zrušenie Kúpnej zmluvy neplynie Predávajúcemu lehota na dodanie objednaného Tovaru podľa článku VI. týchto VOP.

 

7.    V prípade ak dôjde k zrušeniu Kúpnej zmluvy podľa bodu 6 tohto článku alebo k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy podľa bodu 1 tohto článku a Predávajúci už obdržal od Kupujúceho úhradu Kúpnej ceny za objednaný Tovar alebo zálohu na kúpnu centu, použije sa pre vrátenie zaplatenej Kúpnej ceny primerane postup podľa článku VIII. bodu 5 týchto VOP.

 

VIII.      

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho,

ktorý je Spotrebiteľom

 

1.    Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru Spotrebiteľom alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu. Pre tento účel je Spotrebiteľ oprávnený použiť Formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, ktorý je umiestnený na webovej stránke E-shop v sekcii „Na stiahnutie“. Vyplnený formulár pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy môže Spotrebiteľ odoslať Predávajúcemu:

-      po vytlačení v listinnej podobe na adresu sídla Predávajúceho;

-      elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu E-shopu, info@autotechnik.sk, pričom Predávajúci ihneď po prijatí takéhoto odstúpenia od Kúpnej zmluvy poskytne Spotrebiteľovi potvrdenie v textovej podobe zaslaním na e-mailovú adresu uvedenú v odstúpení od Kúpnej zmluvy alebo v objednávke Spotrebiteľa.

 

2.    Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je zachovaná, ak Spotrebiteľ zašle Predávajúcemu oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota uvedená v bode 1 tohto článku.

 

3.    Spotrebiteľ môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

 

4.    Pri odstúpení Spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy je Spotrebiteľ povinný zaslať alebo odovzdať zakúpený Tovar späť Predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Spotrebiteľ zašle alebo odovzdá zakúpený Tovar Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete. Spotrebiteľ je povinný zaslať Predávajúcemu prostredníctvom bežného poštového balíka alebo prostredníctvom kuriéra alebo odovzdať zakúpený Tovar v sídle  Predávajúceho. Predávajúci nepreberá zakúpený Tovar, ktorý mu bol zaslaný Spotrebiteľom prostredníctvom dobierky. Vrátený tovar odporúčame vrátiť nepoužitý a nepoškodený so všetkými doručenými návodmi a v pôvodnom nepoškodenom obale. Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty zakúpeného Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti zakúpeného Tovaru. Pokiaľ bol Tovar ako napríklad karosárske diely a iné nalakovaný alebo iným spôsobom znehodnotený resp. zmenený, možnosť vrátenia tovaru Spotrebiteľovi prepadá. Vrátenie „Tovaru na individuálnu objednávku“ je možné len po predošlej dohode s Predávajúcim. V takomto prípade sa Spotrebiteľovi nevracia záloha, ktorá bola zaplatená. Náklady na vrátenie zakúpeného Tovaru Predávajúcemu znáša Spotrebiteľ.

 

5.    V prípade, ak Spotrebiteľ odstúpi od Kúpnej zmluvy, Predávajúci mu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy vráti všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov s výnimkou nákladov, ktoré vznikli Kupujúcemu na vrátenie Tovaru Predávajúcemu v súvislosti s odstúpením od Kúpnej zmluvy. Predávajúci ďalej nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Predávajúci a Spotrebiteľ sa pri uzavretí Kúpnej zmluvy dohodli na tom, že Predávajúci je oprávnený vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby podľa tohto bodu:

a)    bezhotovostným prevodom na účet Spotrebiteľa uvedený v odstúpení od Kúpnej zmluvy, alebo na účet, ktorý Kupujúci uvedie Predávajúcemu v nadväznosti na odstúpenie od Kúpnej zmluvy alebo na účet uvedený v objednávke Tovaru; a v prípade ak to nie je možné

b)    prostredníctvom poštovej poukážky na adresu Kupujúceho uvedenú v odstúpení od Kúpnej zmluvy alebo v objednávke, ak bol Tovaru doručený na dobierku;a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 

6.    Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby podľa bodu 5 tohto článku pred tým, ako mu je zakúpený Tovar doručený alebo kým Spotrebiteľ nepreukáže zaslanie zakúpeného Tovaru späť Predávajúcemu. V prípade ak bude Predávajúcemu pri odstúpení Spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy podľa tohto článku vrátený zakúpený Tovar v poškodenom stave v rozpore s bodom 4. tohto článku VOP, Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru. Predávajúci si v tomto prípade vyhradzuje právo vrátiť Spotrebiteľovi Kúpnu cenu za zakúpený Tovar zníženú o náhradu škody spôsobenú na objednanom Tovare. Pohľadávka Predávajúceho na náhradu škody voči Spotrebiteľovi zanikne započítaním oproti pohľadávke Spotrebiteľa voči Predávajúcemu na vrátenie Kúpnej ceny za zakúpený Tovar.

 

7.    Odstúpenie od Kúpnej zmluvy je účinné dňom, kedy bolo doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpením od Kúpnej zmluvy sa táto od začiatku zrušuje.

 

8.    Kontaktné údaje Predávajúceho pre prípad odstúpenia od Kúpnej zmluvy alebo reklamácie sú:

adresa:            M&M Autotechnik,  s.r.o., so sídlom Lazovná 54, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská Republika,

e-mail:             info@autotechnik.sk

 

IX.          

Zodpovednosť za vady a záruka

 

1.    Predávajúci je distribútorom Tovaru, ktorý spĺňa požiadavky  § 4 a § 6  zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

 

2.    Predávajúci zodpovedá za to, že Tovar v čase prevzatia Kupujúcim má minimálne bežnú kvalitu, že ho možno použiť podľa povahy a účelu Kúpnej zmluvy  a že  nemá právne vady.

 

3.    Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má objednaný Tovar v čase jeho prevzatia Kupujúcim, ale aj za vady, ktoré sa vyskytnú na objednanom Tovare po prevzatí Tovaru v záručnej dobe. Pri Tovare, ktorý sa predáva za nižšiu cenu nezodpovedá Predávajúci za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná. Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru,  ktorý bol poskytnutý v rámci marketingových alebo iných akcií Predávajúceho na podporu predaja bezplatne. Zodpovednosť Predávajúceho za vady takéhoto tovaru je zo zákona vylúčená.

 

4.    Za vadu objednaného Tovaru nie je možné považovať jeho zmenu, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby Tovaru v dôsledku jeho bežného opotrebenia, nesprávneho používania, mechanického poškodenia, nesprávneho skladovania, ošetrovania alebo nedovoleného zásahu.

 

5.    Kupujúci je povinný ihneď po prevzatí objednaného Tovaru tento pozorne prehliadnuť. Prehliadku tovaru musí Kupujúci uskutočniť tak, aby zistil všetky vady, ktoré je možné zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

 

6.    V prípade výskytu vady na objednanom Tovare má Kupujúci právo vadu reklamovať. Za účelom správneho posúdenia uplatnenej reklamácie je nevyhnutné, aby bol reklamovaný Tovar odovzdaný resp. doručený Predávajúcemu. Tovar musí byť Predávajúcemu odovzdaný resp. doručený kompletný inak je Predávajúci oprávnený odmietnuť prebratie predmetu reklamácie.

 

7.    Záručná doba na uplatnenie reklamácie na Tovar je 24 mesiacov. Ak je na Tovare, jeho obale alebo na návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

 

8.    Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia objednaného Tovaru Kupujúcim. Ku každému zakúpenému tovaru je poskytnutý doklad o kúpe – faktúra.

 

9.    Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

 

10.   Kupujúci môže uplatniť práva zo zodpovednosti za vady u Predávajúceho nasledovne:

a)    v sídle Predávajúceho,  kde v súčinnosti s povereným zamestnanom  vyplní formulár o uplatnení reklamácie, tento podpíše a zároveň odovzdá reklamovaný Tovar a doklad o kúpe Tovaru;

b)    písomnou vlastnoručne podpísanou reklamáciou, ktorá obsahuje údaje v rozsahu formulára Reklamácia, umiestneného v E-shope v sekcii “Obchodné podmienky alebo Na stiahnutie“, záložka „Reklamačný protokolodoslanou na adresu sídla Predávajúceho spolu s reklamovaným Tovarom a dokladom o kúpe Tovaru prostredníctvom bežného poštového balíka alebo prostredníctvom kuriéra. Predávajúci nepreberá zakúpený Tovar, ktorý mu bol zaslaný Kupujúcim na dobierku.

c)    elektronicky prostredníctvom riadne vyplneného formulára „Reklamačný protokol“, ktorý je umiestnený v E-shope v sekcii “Obchodné podmienky alebo Na stiahnutie“, záložka „Reklamačný protokol“, zaslaného na e-mailovú adresu info@autotechnik.sk . Kupujúci je zároveň povinný bezodkladne predložiť reklamovaný Tovar a doklad o kúpe Tovaru Predávajúcemu v sídle predávajúceho  alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu sídla Predávajúceho. Pre spárovanie reklamovaného Tovaru s uplatnenou reklamáciou oznámi Kupujúci Predávajúcemu pri predložení reklamovaného Tovaru svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum uskutočnenia reklamácie prostredníctvom Reklamačného formulára. Až po splnení tohto postupu  sa reklamácia Tovaru považuje za uplatnenú.

 

11.  Predávajúci vydá Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia u Predávajúceho uplatnená a o spôsobe vybavenia reklamácie. Potvrdenie odošle Predávajúci Kupujúcemu elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v Reklamačnom formulári alebo na Objednávke Kupujúceho alebo na poštovú adresu Kupujúceho. V prípade, že reklamácia bola uplatnená v sídle Predávajúceho, zamestnanec Prevádzkarne vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď.

 

12.  V potvrdení Predávajúci uvedie:

-      poradové číslo reklamácie (v bežnom kalendárnom roku);

-      meno, priezvisko, e-mail resp. telefón a adresu Spotrebiteľa;

-      názov, resp. iné označenie Tovaru, údaje o automobile, na ktoré bol náhradný diel zakúpený, počet najazdených km s náhradným dielom a názov servisu, ktorý vykonal montáž/demonáž;

-      kúpnu cenu reklamovaného Tovaru (ak bola poskytnutá zľava, aj výšku zľavy reklamovaného Tovaru);

-      deň zakúpenia Tovaru (deň uzavretia Kúpnej zmluvy);

-      opis reklamovanej vady;

-      lehotu na vybavenie reklamácie, pokiaľ nie je reklamácia vybavená priamo na mieste v čase uplatnenia reklamácie;

-      spôsob vybavenia reklamácie.

 

13.  V prípade ak bude reklamácia zo  strany Predávajúceho uznaná, Predávajúci vráti Kupujúcemu poštovné.

 

14.  Reklamácia je vybavená  ukončením reklamačného konania a to odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením kúpnej ceny Tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru, odoslaním písomnej výzvy na prevzatie plnenia Kupujúcemu alebo  odôvodneným zamietnutím reklamácie. Predávajúci je rovnako povinný vydať Spotrebiteľovi písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

15.  V prípade, že reklamácia bude vybavená vrátením kúpnej ceny Tovaru, táto bude Kupujúcemu vrátená na jeho bankový účet uvedený v Reklamačnom  formulári  resp.  mailovej/písomnej komunikácii k reklamácii  Tovaru.  V prípade, že Kupujúci neuvedie číslo svojho bankového účtu, kúpna cena Tovaru vrátane nákladov na poštovné bude vrátená Kupujúcemu poštovou poukážkou na jeho adresu uvedenú v Reklamačnom  formulári.

 

 

16.  Pre úpravu zodpovednosti za vady Tovaru, vrátane záruky za akosť, v zmluvných vzťahoch medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nie je Spotrebiteľom, sa použijú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

 

X.

Osobitné ustanovenia pri uplatnení reklamácie

Spotrebiteľom v zmysle § 18  Zákona o ochrane spotrebiteľa

 

1.    Poučenie Spotrebiteľa o jeho právach podľa osobitného predpisu (ustanovenia § 622 a 623 Občianskeho zákonníka v platnom znení):

a)    Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

b)     Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

2.    Spotrebiteľ pri uplatnení reklamácie má právo rozhodnúť, ktoré z práv, uvedených v prechádzajúcom odseku  uplatňuje a na základe toho určí Predávajúci spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

3.    Po určení spôsobu vybavenia reklamácie je Predávajúci povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar.

 

 

4.    Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Spotrebiteľovi potvrdenie ihneď, ak to nie je možné, musí sa Spotrebiteľovi doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. V potvrdení Predávajúci uvedie kedy bola reklamácia uplatnená, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenie reklamácie Spotrebiteľ požaduje. Predávajúci je rovnako povinný vydať Spotrebiteľovi písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomný doklad o vybavení reklamácie odošle Predávajúci Kupujúcemu elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v Reklamačnom formulári alebo v objednávke Kupujúceho alebo na poštovú adresu Kupujúceho.

 

5.    Ak Spotrebiteľ uplatnil reklamáciu Tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Za odborné posúdenie sa považuje písomné vyjadrenie znalca, stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci  poskytne Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

 

6.    Ak Spotrebiteľ uplatnil reklamáciu Tovaru po 12 mesiacoch od kúpy Tovaru a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Záručná doba počas vykonávania odborného posúdenia neplynie. Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nie je oprávnený Predávajúci zamietnuť. V prípade ak bude reklamácia zo  strany Predávajúceho uznaná, Predávajúci vráti Spotrebiteľovi poštovné.

 

XI.

Ochrana osobných údajov

 

 

1.    Úroveň ochrany osobných údajov Prevádzkovateľ deklaruje v dokumente Zásady ochrany osobných údajov, ktorý nájdete v hlavnom menu.

 

2.    Uskutočnením Objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami spracúvania osobných údajov Predávajúcim, resp. Sprostredkovateľom v zmysle tohto článku. Spracovaním osobných údajov sa rozumie najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie.

 

3.    Pri registrácií v E-shope, resp. pred uskutočnením Objednávky môže Kupujúci udeliť Predávajúcemu súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely do času kým písomne neoznámi Predávajúcemu odvolanie svojho súhlasu. V prípade ak Kupujúci udelí Predávajúcemu súhlas v zmysle predchádzajúcej vety tohto bodu, súhlasí so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely spôsobom uvedeným v tomto článku. V prípade, že Kupujúci v priebehu uskutočňovania Objednávky poskytne  svoj súhlas so spracovaním jeho osobných údajov na marketingové účely Predávajúci mu bude zasielať obchodné ponuky Predávajúceho, newslettre a informácie o akciách  na e-mailovú adresu, ktorá je uvedená v Registračnom formulári/užívateľskom účte. Tento súhlas je Kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať zaslaním svojej písomnej žiadosti  na adresu Predávajúceho alebo prostredníctvom e-mailu na adresu info@autotechnik.sk. O vybavení žiadosti a o ďalšom postupe bude Kupujúci informovaný písomne na adresu uvedenú vo svojej žiadosti v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Kupujúci má právo žiadať opravu osobných údajov a ich doplnenie, ako aj ich blokovanie, ďalej môže Kupujúci žiadať poskytnutie informácie či sú jeho údaje spracovávané, informácie o zdroji, z ktorého Prevádzkovateľ získal osobné údaje na spracúvanie ako aj o vysvetlenie a odstránenie závadného stavu.

 

4.    Identifikačné údaje Predávajúceho ako prevádzkovateľa sú uvedené v článku II týchto VOP.

 

5.    Osobné údaje budú spracované v rozsahu:

 

na účely vybavenia objednávky:

-      Meno a priezvisko*,

-      adresa trvalého pobytu*,

-      telefónne číslo, 

-      e-mailová adresa*,

-      adresa pre doručovanie* (ak je iná ako adresa trvalého pobytu),

 

pričom označené údaje (*) sú povinné, ostatné sú poskytované dobrovoľne. 

 

6.    Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré získal od Kupujúceho sú prísne dôverné, budú použité pre účely Kúpnej zmluvy, plnenia povinností z nej vyplývajúcich a s ňou súvisiacich. Osobné údaje sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so Zákonom o ochrane osobných údajov.

 

7.    Osobné údaje Predávajúci nezverejní a neposkytne tretej osobe okrem osoby, ktorá zabezpečuje dodanie Tovaru– kuriérskym spoločnostiam UPS, Geis alebo inej zasielateľskej spoločnosti a osobe, ktorá zabezpečuje platobný styk v súvislosti s Kúpnou zmluvou. Osobné údaje Kupujúceho nebudú poskytované tretím osobám – iným subjektom za účelom zasielania reklamných materiálov tretích osôb.

 

8.    Osobné údaje sú ukladané v bezpečnej databáze. Osobné údaje budú spracované manuálne (zamestnancami Predávajúcehe) a automatickým spôsobom (zamestnancami Predávajúceho).

 

9.    Práva Kupujúceho ako dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú uvedené v § 28 Zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má za podmienok uvedených v Zákone o ochrane osobných údajov najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa:

-      vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

-      vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,

-      vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

-      vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

-      vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

-      vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

-      vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

-      vyžadovať blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby,

-      namietať voči spracúvaniu, využívaniu alebo poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.

 

10.  Dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených Zákonom o ochrane osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

 

11.  Uskutočnením Objednávky Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. „cookies“ do jeho koncového zariadenia (napr. počítača) tak, aby sa uľahčilo poskytovanie služieb informačnej spoločnosti. Kupujúci má možnosť odmietnuť aby „cookies“ alebo podobné nástroje boli ukladané do jeho koncového zariadenia napríklad tým, že spustí vo svojom koncovom zariadení funkciu anonymného prehliadania.

 

XII.

Záverečné ustanovenia

 

1.    Tieto VOP  ako aj všetky ich zmeny nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.autotechnik.sk resp. www.mmdiely.sk.

 

2.    Predávajúci si vyhradzuje právo vykonávať zmeny týchto VOP. Pre účely Kúpnej zmluvy sa použije znenie tých VOP, ktoré boli účinné v čase uskutočnenia Objednávky, ak nie je dohodnuté inak.

 

3.    V prípade, ak bude niektoré ustanovenie týchto VOP z akéhokoľvek dôvodu považované za neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné alebo sa takým stane, nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení týchto VOP. V takom prípade sa bude postupovať podľa iného ustanovenia týchto VOP, ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky ako aj inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ich ustanovenia, aby bol zachovaný účel ustanovenia VOP, ktoré je považované za neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, alebo sa takým stalo.

 

4.    Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa radia týmito VOP a príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

5.    Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica 1, tel. č. 048/412 49 69; 048/415 18 71; fax č. 048/41 24 693.

 

6.    Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom je možné riešiť formou alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v zmysle Zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V takomto prípade Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia www.soi.sk/sk/Novinky-SOI.soi alebo iná oprávnená právnická osoba. Kompletný zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky   (www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-iir/). Kupujúcim – spotrebiteľom odporúčame využiť na riešenie vzniknutej situácie v prvom kontakt na Predávajúceho info@autotechnik.sk pred iniciovaním alternatívneho riešenia sporu.