0917 435 606

Po - Pia: 7:30 - 16:00

Obchodné podmienky

Reklamačný protokol

1. Obchodné a reklamačné podmienky

Preambula Spoločnosť M&M Autotechnik s.r.o., so sídlom Lazovná 54, 97401 Banská Bystrica, IČO 44806094, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro., vložka č. 16581/S vydáva tieto Obchodné a reklamačné podmienky s účelom upraviť základné práva a povinnosti medzi ňou ako predávajúcim (ďalej len „Predávajúci) a jej zákazníkmi ako kupujúcimi (ďalej len „Kupujúci“), pri predaji tovaru y katalógu ponúkaného tovaru, zverejneného na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho s názvom www.autotechnik.sk, resp. prostredníctvom inzercie na iných internetových stránkach (ďalej len „Internetová stránka Predávajúceho“), (ďalej len „Tovar“). Obchodné a reklamačné podmienky sú zverejnené a dostupné pre Kupujúceho na Internetovej stránke Predávajúceho v názvom www.autotechnik.sk.

1.1 Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa zakladá uzavretím kúpnej zmluvy. Za moment uzavretia kúpnej zmluvy sa považuje potvrdenie objednávky Kupujúceho na dodávku Tovaru Predávajúcim a to telefonicky, alebo zaslaním SMS, alebo zaslaním e-mailovej správy resp. v osobitných prípadoch na základe požiadavky jednej zo zmluvných strán písomne.

1.2. Súčasťou kúpnej zmluvy sú tieto Obchodné a reklamačné podmienky. Kupujúci momentom uzatvorenia kúpnej zmluvy prijíma ustanovenia týchto Obchodných a reklamačných podmienok a súhlasí s tým, že tieto Obchodné a reklamačné podmienky sa budú vzťahovať na všetky úkony súvisiace s kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi ním a Predávajúcim pri predaji Tovaru ponúkaného na Internetovej stránke Predávajúceho. Obchodné a reklamačné podmienky upravujú všetky vzťahy, ktoré vzniknú medzi Predávajúcim a Kupujúcim najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy, dodávke tovaru, úhrade kúpnej ceny za Tovar Kupujúcim, prípadnom odstúpení od zmluvy a vrátení tovaru a pri reklamácii vád Tovaru. Skutočnosti neupravené týmito Obchodnými a reklamačnými podmienkami sa spravujú platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a to najmä Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom, Zákonom č. 250/2007 v platnom znení o ochrane spotrebiteľa (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a Zákonom č. 102/2014 Z.z. v platnom znení o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

1.3. Obchodné a reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky dodávky Tovaru odlišné od ustanovení Obchodných a reklamačných podmienok, vzniknutý právny vzťah sa bude riadiť prednostne ustanoveniami kúpnej zmluvy. 

1.4. Ponuka Tovaru na Internetovej stránke Predávajúceho je katalógom bežne dodávaného tovaru a Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých tam uvedených tovarov. Možnosť dodania vybraného Tovaru bude Kupujúcemu potvrdená na základe objednávky Kupujúceho.

1.5. Predávajúci je viazaný voči Kupujúcemu svojou ponukou Tovaru v rozsahu katalógu ponúkaného Tovaru na Internetovej stránke Predávajúceho vrátane tam uvedenej kúpnej ceny Tovaru, ktorá je pre Predávajúceho záväzná do dodania tovaru Kupujúcemu, maximálne počas 30 dňovej lehoty od potvrdenia objednávky Kupujúceho.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Kupujúci objednáva tovar od Predávajúceho z katalógu ponúkaného Tovaru, zverejneného na Internetovej stránke Predávajúceho formou telefonickej objednávky (a to aj formou krátkej správy - SMS), a/alebo e-mailovej správy zaslanej Predávajúcemu a/alebo vo forme Kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára nachádzajúceho sa na Internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "objednávka"). Kupujúci zadaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že Predávajúci si riadne a včas splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia § 10 Zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji.

2.2.Predávajúci potvrdí objednávku Kupujúceho telefonicky (a to aj formou krátkej správy - SMS), a/alebo e-mailom po overení dostupnosti a termínu dodania Tovaru požadovaného Kupujúcim (ďalej len "Potvrdenie objednávky", resp. „Potvrdená objednávka“). Automaticky vygenerované oznámenie o prijatí objednávky na Internetovej stránke Predávajúceho nemá charakter Potvrdenia objednávky. Pri objednávkach Tovaru v cene dodávky, ktorá prevyšuje 250 EUR, ktoré neboli zrealizované vo forme Kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára nachádzajúceho sa na Internetovej stránke Predávajúceho, resp. e-mailovej správy Predávajúci požaduje okrem telefonickej objednávky Tovaru aj dodatočné zaslanie objednávky formou e-mailu odoslaného na adresu Predávajúceho.

2.3. Kupujúci sa zaväzuje oznámiť Predávajúcemu nasledovné údaje za účelom Potvrdenia objednávky a následného dodania tovaru:

a) pri fyzických osobách nepodnikateľoch v rozsahu – meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, číslo telefónu, e-mailová adresa (pri objednávkach nad 250 EUR);

b) pri podnikateľských subjektoch – obchodné meno, sídlo, IČO, číslo telefónu, e-mailová adresa (pri objednávkach nad 250 EUR). Predávajúci následne potvrdí objednávku Kupujúcemu. Potvrdenie objednávky predstavuje akceptovanie návrhu Kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy, t.j. týmto momentom je kúpna zmluva uzavretá. Potvrdenie objednávky Predávajúci vykoná telefonicky alebo e-mailom v rozsahu názov a špecifikácia tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, údaje o cene tovaru vrátane poštových služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, podmienkach, spôsobe a termíne doručenia tovaru do dohodnutého miesta pre Kupujúceho prípadne iné údaje.

3. Práva a povinnosti Predávajúceho

3.1.Predávajúci je povinný:

• dodať na základe Potvrdenej objednávky Kupujúcemu Tovar v dohodnutom sortimente, množstve, kvalite a termíne za dohodnutú cenu, zvýšenú o prepravné náklady,

• doručiť Kupujúcemu najneskôr spolu s Tovarom daňový doklad na úhradu kúpnej ceny tovaru (faktúru) a prípadne iné doklady, týkajúce sa tovaru, ktoré Predávajúci spolu s Tovarom obdržal od svojho dodávateľa resp. výrobcu tovaru.

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné prevzatie tovaru Kupujúcim a zaplatenie kúpnej ceny Kupujúcim za dodaný tovar.

3.3. Vlastníctvo tovaru na Kupujúceho prechádza až úhradou kúpnej ceny za dodaný tovar.

3.4. Predávajúci má právo požadovať úhradu zálohy pri objednávkach Tovaru s dodacou lehotou dlhšou ako 7 dní alebo s kúpnou cenou Tovaru vyššou ako 250,- EUR a to vo výške 25% ceny objednaného Tovaru.

4. Práva a povinnosti Kupujúceho

4.1.Kupujúci je povinný:

 • prevziať zakúpený alebo objednaný Tovar,
 • zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu Tovaru v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie Tovaru,
 • nepoškodzovať dobré obchodné meno Predávajúceho,
 • potvrdiť prevzatie Tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby,
 • vykonať prehliadku Tovaru pri jeho doručení,
 • v prípade neprevzatia doručeného tovaru uhradiť Predávajúcemu poplatok za uskladnenie vo výške podľa bodu 5.3 týchto Obchodných a reklamačných podmienok.

4.2.Kupujúci má právo na dodanie Tovaru v sortimente, množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom s Predávajúcim pri Potvrdení objednávky za dohodnutú cenu.

4.3. Kupujúci nie je oprávnený bezdôvodne zrušiť už Potvrdenú objednávku. V opačnom prípade má Predávajúci nárok na úhradu vzniknutých nákladov v rozsahu poplatku za uskladnenie vo výške podľa bodu 5.3 týchto Obchodných a reklamačných podmienok.

5. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

5.1.Tovar je predávaný podľa katalógu ponúkaného tovaru, zverejneného na Internetovej stránke Predávajúceho.

5.2.Predávajúci je povinný Potvrdenú objednávku Kupujúceho splniť a tovar dodať Kupujúcemu v lehote do 30 dní od Potvrdenia objednávky. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany Predávajúceho o viac ako 3 dni od Predávajúcim potvrdeného termínu dodávky, Predávajúci oznámi túto skutočnosť Kupujúcemu a je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, pričom je povinný dodať Kupujúcemu Tovar v lehote najneskôr do 30 dní od Potvrdenia objednávky.

5.3.Kupujúci je povinný prevziať Tovar v mieste, ktoré je uviedol v objednávke a to osobne resp. zabezpečiť, aby v prípade jeho neprítomnosti Tovar prevzala iná osoba, ktorú na tento úkon poverí resp. splnomocní. V prípade, ak Kupujúci Tovar zaslaný poštou alebo kuriérskou službou v lehote do 7 dní od odoslania tovaru neprevezme resp. nezabezpečí prevzatie tovaru doručovaného doručovateľskou - kuriérskou službou a tovar sa následne vráti Predávajúcemu, je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho úhradu poplatku za uskladnenie vo výške 25% z ceny dodávaného Tovaru a nákladov na poštovné resp. nákladov kuriérskej služby (ďalej len „Poplatok za uskladnenie“).

5.4. Ak Kupujúci doručený tovar neprevezme, avšak následne e-mailovou správou požiada Predávajúceho o opakovanie dodávky a Predávajúci túto skutočnosť potvrdí, Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Predávajúcemu všetky náklady spojené s pôvodným ako aj opakovaným doručovaním objednaného tovaru, pričom podmienkou opakovaného dodania Tovaru je úhrada zálohy vo výške 25% ceny objednaného Tovaru.

5.5. Tovar sa považuje za doručený Kupujúcemu okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v objednávke resp. v Potvrdení objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru Kupujúcim, resp. ním poverenou osobou alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré doručovateľ alebo pracovník kuriérskej služby vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní Tovaru alebo nevyzdvihnutím zásielky Tovaru zaslanej poštou.

5.6. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku s Tovarom ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že Kupujúci zistí, že obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť doručovateľovi, resp. pracovníkovi kuriérskej službe a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný Kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia Tovaru, ktorého správnosť potvrdí doručovateľ resp. pracovník kuriérskej služby. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného Predávajúcemu môže následne Predávajúci poskytnúť odstránenie vady Tovaru, zľavu na Tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád Tovaru dodať Kupujúcemu nový Tovar.

5.7. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania Tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 5.2. týchto Obchodných a reklamačných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 30 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy, bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho určený Kupujúcim resp. na adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke Tovaru.

5.8. Tovar je doručovaný kuriérskou spoločnosťou Slovak Parcel Service / InTime, prípadne Slovenskou poštou alebo poštovým kuriérom.

6. Platobné podmienky a kúpna cena Tovaru

6.1.Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu Tovaru, uvedenú v čase zadania objednávky v katalógu ponúkaného tovaru na Internetovej stránke Predávajúceho resp. dohodnutú pri Potvrdení objednávky, zvýšenú o náklady na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") a to formou hotovostnej platby v mieste sídla Predávajúceho, alebo pri prevzatí tovaru na dobierku v mieste dodania Tovaru Kupujúcemu prostredníctvom pošty alebo kuriérskej služby alebo výnimočne bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho, uvedený v Potvrdení objednávky resp. na faktúre, ak bola kúpna zmluva uzatvorená písomne.

6.2.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov Tovaru, avšak túto zmenu je povinný oznámiť Kupujúcemu pred odovzdaním Tovaru na doručenie Kupujúcemu.

6.3.V prípade, ak Kupujúci zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet Predávajúceho. 

6.5.V prípade, ak Kupujúci uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu za Tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platným právnym poriadkom SR.

6.6.V prípade, ak Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, zmluvné strany sa dohodli, že zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta na úhradu nákladov Predávajúceho v súlade s bodom 5.3 týchto Obchodných a reklamačných podmienok, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

6.7.Náklady spojené s montážou a vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a Predávajúci tieto služby nie je povinný Kupujúcemu poskytnúť.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1.Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za Tovar.

7.2.Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho momentom prevzatia tovaru od Predávajúceho alebo na pošte alebo od doručovateľskej - kuriérskej služby.

8. Reklamačné podmienky (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

8.1.Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu tovaru bezodkladne uplatniť u Predávajúceho. Odklad reklamácie, prípadne používanie produktu s chybou sa považuje za porušenie reklamačných podmienok a oprávňuje predávajúceho zamietnuť reklamáciu.

8.2. Kupujúci zadaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

8.3.Tieto reklamačné podmienky sa vzťahujú na tovar zakúpený Kupujúcim od Predávajúceho z katalógu ponúkaného Tovaru, uverejneného na Internetovej stránke Predávajúceho a taktiež tovaru zakúpeného Kupujúcim od Predávajúceho po telefonickom alebo mailovom dohovore. 

8.4.Tieto reklamačné podmienky sú platné pre všetky obchodné prípady zrealizované Predávajúcim, pokiaľ nie sú v písomnej zmluvne, uzatvorenej s Kupujúcim dojednané iné záručné a reklamačné podmienky.

8.5.Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na Tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ Predávajúceho alebo Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho. 

8.6.Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru okamžite po prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených až následne, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru avšak tieto neboli zjavné.

8.7.Počas záručnej doby má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie zistenej vady po predložení Tovaru vrátane príslušenstva, spolu s originálnym obalom tovaru a dokladom o zaplatení kúpnej ceny.

8.8.Ak tovar vykazuje vady, Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v sídle Predávajúceho v súlade s ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa tak, že doručí tovar do sídla Predávajúceho na vlastné náklady a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie. Podobu formulára určuje Predávajúci a jeho vzor sa nachádza na Internetovej stránke Predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru sa začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky: 

• doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od Kupujúceho Predávajúcemu,

• doručenie reklamovaného tovaru Predávajúcemu, Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. 

8.9.Predávajúci je povinný prijať reklamáciu vo svojom sídle, kde je Predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie, za podmienky že Kupujúci preukázateľne oznámi Predávajúcemu, že doručí tovar na reklamáciu na e-mailovú adresu Predávajúceho, s uvedením konkrétneho termínu a to v rozsahu dňa a hodiny.

8.10.Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u Predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak Kupujúcemu zaniká právo voči Predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

8.11.Predávajúci alebo určená osoba vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej Predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru a poučiť Kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

8.12. Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka uplatňuje je Predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa a to ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci ako spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Ak Kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “Odborné posúdenie Tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s Odborným posúdením Tovaru. Ak Kupujúci reklamáciu Tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu v jeho mene vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať Tovar na Odborné posúdenie. Ak Kupujúci tovar zašle na Odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady Odborného posúdenia Tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania Odborného posúdenia Tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na Odborné posúdenie Tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

8.13.Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol Predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť. 

8.14.Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný Tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.

8.15.Nárok na uplatnenie záruky u Predávajúceho Kupujúcim zaniká:

 • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu, príslušenstva alebo dokumentácie, ktorá bola dodaná spolu s Tovarom,
 • nedoručením Tovaru do sídla Predávajúceho v originálnom obale,
 • neoznámením zjavných vád pri prevzatí Tovaru, 
 • uplynutím záručnej doby Tovaru,
 • mechanickým poškodením Tovaru spôsobeným Kupujúcim,
 • používaním Tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o Tovar,
 • poškodením Tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 • poškodením Tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami, 
 • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 • zásahom do Tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

8.16.Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: 

 • odovzdaním opraveného Tovaru Kupujúcemu,
 • výmenou tovaru,
 • vrátením kúpnej ceny tovaru,
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 • písomnou výzvou na prevzatie Predávajúcim určeného plnenia,
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.17. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie Kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom e-mailu alebo poštou a Kupujúci je povinný zabezpečiť prevzatie Tovaru do dvoch pracovných dní od zaslania oznámenia Predávajúceho o vybavení reklamácie.

8.18.Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady v písomnej zmluve stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa doručenia resp. prevzatia Tovaru Kupujúcim.

8.19.Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú Kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy Tovaru.

8.20. V prípade výmeny tovaru za nový dostane Kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar. 

8.21.Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné. 

8.22.Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia Kupujúceho jedným z nasledujúcich spôsobov:

• Predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo

• Predávajúci vadný Tovar vymení.

8.23.Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť Tovar riadne užívaný ako bez vady, Predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia Kupujúceho reklamáciu jedným z nasledujúcich spôsobov:

• výmenou tovaru za iný funkčný tovar, rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo

• v prípade, že nemôže Predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením zaplatenej kúpnej ceny alebo poskytnutím zľavy z kúpnej ceny.

8.24.Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

8.25.Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt tej istej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

8.26.Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

8.27. Pre účely reklamácie sa za dobu, ktorá je považovaná za dobu, počas ktorej nemôže kupujúci riadne užívať tovar doba, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre vady Tovaru užívať tovar spolu viac ako 180 dní z titulu uplatnenia reklamácie.

8.28.Oprávnenie Kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady Tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal Predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.8. týchto Obchodných a reklamačných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

8.29.V prípade, že Predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale podľa názoru Kupujúceho vada Tovaru objektívne existuje a nebola odstránená, môže si Kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom súdu.

8.30. Elektronické súčiastky (sviečky, lambda sondy, snímače, atď...) nie je možné vracať.

8.31. Diely od výrobcu BOSCH je možné vrátiť v štandardnom termíne, avšak so storno poplatkom 10% z kúpnej ceny. Tento storno poplatok sa vzťahuje aj na prípady pokiaľ bol tovar objednaný a neprebratý, resp. objednávka bola jednostranne zrušená kupujúcim.

8.32. V prípade zakúpenia len jedného kusu dielu ktorý sa bežne predáva v pároch (napríklad tlmiče), nárok na reklamáciu zaniká.

8.31. Kupujúci môže tovar vrátiť predávajúcemu len bez dobierky. Predávajúci si vyhradzuje právo tovar na dobierku neprebrať. Po doručení tovaru predávajúci následne vykoná nápravu buď zaslaním správneho dielu alebo vrátením dohodnutej sumy na účet kupujúceho.

8.32. Originálne diely od AUDI, BMW, Mercedes a VW sú vždy na individuálnu objednávku a diely nie je možné predajcovi vrátiť.

9. Osobné údaje a ich ochrana

9.1.Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou - nepodnikateľom je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, za účelom Potvrdenia objednávky, vystavenia daňového dokladu – faktúry a doručenia objednaného Tovaru.

9.2.Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou podnikateľom alebo právnickou osobou je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu a osobu oprávnenú konať vo veci objednávky a prevzatia tovaru, v rozsahu meno, priezvisko a funkcia, za účelom Potvrdenia objednávky, vystavenia daňového dokladu – faktúry a doručenia objednaného Tovaru. 

9.3.Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje Predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu.

9.4. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu Predávajúceho, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1.Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru, dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito Obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v katalógu ponúkaného Tovaru, zverejnenom na Internetovej stránke Predávajúceho. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Kupujúceho a vrátiť mu už prípadnú zaplatenú zálohu za Tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy.

10.2.Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru, za podmienok podľa článku 5. týchto Obchodných a reklamačných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Odstúpenie od zmluvy v zmysle uvedeného ustanovenia a nárok na vrátenie kúpnej ceny je možný len v prípade, že tovar nebol použitý a je vrátený na náklady Kupujúceho v originálnom nepoškodenom obale v termíne doručenia Predávajúcemu najneskôr do 16 dní od doručenia Kupujúcemu. Nárok na vrátenie tovaru zaniká v prípade tovaru na individuálnu objednávku pre zákazníka ako originálne diely (Audi, BMW, VW, Mercedes ...) alebo diely a každý tovar, ktorý sa nenachádza v ponuke eshopu. 
Tovar je potrebné v rátiť v čo najlepšie v stave, v ako bol doručený - úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý a v originálnom obale. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom. Ak pôvodným obalom už nedisponujete máte nárok na vrátenie tovaru, ale je potrebné rátať so znížením hodnoty tovaru z dôvodu jeho nekompletnosti.

10.3.Odstúpenie od zmluvy musí Kupujúci urobiť písomnou formou na e-mailovú adresu Predávajúceho s uvedením termínu, kedy Predávajúcemu doručí Tovar a akým spôsobom.

10.4.Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto Obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať identifikáciu Kupujúceho, číslo faktúry a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má Predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu Kupujúceho. Odstúpenie od zmluvy musí mať zákonom stanovenú formu, ktorú stanovuje § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a musí obsahovať klauzulu, že kupujúci odstupuje od zmluvy v zmysle vyššie uvedeného paragrafu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť Predávajúcemu nepoužitý a nepoškodený tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokladu o zaplatení, v originálnom a nepoškodenom obale vo forme poistenej zásielky.

10.5.V prípade, že Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy spôsobom uvedeným v bode 10.4. týchto Obchodných a reklamačných podmienok v lehote do 14 dní od doručenia Tovaru a zároveň v lehote do 16 dní doručí Predávajúcemu Tovar, ktorý nebol použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti Predávajúci Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar a to najneskôr v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho určený Kupujúcim. 

10.6. V prípade, že Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy spôsobom uvedeným v bode 10.4. týchto Obchodných a reklamačných podmienok v lehote do 14 dní od doručenia Tovaru a zároveň v lehote do 16 dní doručí Predávajúcemu Tovar, ktorý bol použitý, avšak nie je poškodený alebo neúplný, vráti Predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z ceny Tovaru za každý deň používania Tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho určený Kupujúcim. 

10.7.Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy Kupujúcemu kúpnu cenu. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci, okrem prípadu, ak Tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za Tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje Tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v katalógu ponúkaného Tovaru, zverejnenom na Internetovej stránke Predávajúceho.

10.8.V prípade, že Kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 10.4. a 10.5. týchto Obchodných a reklamačných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s prípadným odoslaním Tovaru naspäť Kupujúcemu.

10.9. Pokiaľ bola Kupujúcemu poskytnutá zľava na nákup, v prípade že vráti tovar alebo časť tovaru do štrnástich kalendárnych dní od obdržania, poskytnutú zľavu mu môže Predávajúci stornovať.

11. Záverečné ustanovenia

11.1.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Obchodných a reklamačných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Obchodných a reklamačných podmienkach je zo strany Predávajúceho splnená jej umiestnením na Internetovej stránke Predávajúceho.

11.2.V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

11.3.V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru Kupujúcemu podľa bodu 5.5. týchto Obchodných a reklamačných podmienok do dňa doručenia tovaru Predávajúcemu pri uplatnení vád a reklamácii Tovaru resp. pri odstúpení Kupujúceho od zmluvy podľa príslušných ustanovení týchto Obchodných a reklamačných podmienok.

11.4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ na adresy uvedené v objednávke Kupujúceho resp. v Potvrdení objednávky alebo v kúpnej zmluve, ak táto bola uzatvorená písomne.

11.5.Tieto Obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy v zmysle bodu 1.2 týchto Obchodných a reklamačných podmienok.

11.6.Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Obchodné a reklamačné podmienky prečítal a v celom rozsahu im porozumel a súhlasí s nimi.

11.6. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica 1, tel. č. 048/412 49 69; 048/415 18 71; fax č. 048/41 24 693

11.7. Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom je možné riešiť formou alternatívneho riešenia spotrebiteľským sporov v zmysle Zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V takomto prípade Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia http://www.soi.sk/sk/Novinky-SOI.soi alebo iná oprávnená právnická osoba. Kompletný zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-iir/). Kupujúcim - spotrebiteľom odporúčame využiť na riešenie vzniknutej situácie v prvom rade kontakt na Predávajúceho www.autotechnik.sk - pred iniciovaním alternatívneho riešenia sporu.